Σύνθεση

Η εκατοστιαία εγγυημένη σύνθεση του είναι:

Αζώτου ολικό (Ν) ………………… 10,2% β / β

Άζωτο ουρικό ……………………… 9,2% β / β

Αζωτο νιτρικό ……………………… 0,4% β / β

Αζωτο οργανικό …………………… 0,6% β / β

Φωσφορος ολικός (Ρ 2 Ο 5) …… 6,5% β / β

Κάλιο ολικό (Κ 2 Ο) ……………… 5,5% β / β

Μαγνήσιο ολικό (MgO) ………… 0,8% β / β

Οργανική ουσία …………………. 24,5% β / β

Πολυ-β-υδροξυβουτυρικό (PHB)…….. 0,62 β/β

Χουμικά οξέα ………………………. 5,3% β / β

pH …………………………………… 4,5-5,5

Αγωγιμότητα ……………………….. 65mS / cm

Λόγος C / N …………………………. 1,2

Πυκνότητα ………………………….. 1,3 kg / L