Ο ατταπουλγίτης συχνά εφαρμόζεται σε παραγωγές που χρησιμοποιούνταν παλιότερα άλλα προϊόντα, όπως αυτά που περιέχουν το πέτρωμα του ζ. Ωστόσο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του πετρώματος, και κυρίως η κατά πολύ μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια του ατταπουλγίτη, συμβάλλουν στην αισθητά καλύτερη απόδοση της εφαρμογής του έναντι του ζ.

Η ειδική επιφάνεια του ατταπουλγίτη ξεπερνάει τα 220 m2/gr (τετραγωνικά μέτρα ανά γραμμάριο), έναντι των 40 m2/gr του ζ. Με απλά λόγια, αν “ξεδιπλώναμε” τα μορια ενός γραμμαρίου ατταπουλγίτη, τα οποία έχουν μορφή “φύλλων”, και τα βάζαμε το ένα δίπλα στο άλλο, θα καλύπταμε συνολικά επιφάνεια 220 τετραγωνικών μέτρων. Σε κάτι αντίστοιχο στον ζ θα καλύπταμε 40 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας.

Αποτέλεσμα του παραπάνω γεγονότος είναι ο ατταπουλγίτης να έχει μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης της υγρασίας του εδάφους από τον ζ. Έτσι, πετυχαίνουμε σημαντική μείωση στη χρήση νερού (λιγότερο συχνή άρδευση), μειώνουμε δηλαδή την υδροφοβικότητα.

Παράλληλα, λόγω της μεγαλύτερης ειδικής επιφάνειας, στην ίδια επιφάνεια καλλιέργειας χρειαζόμαστε μικρότερη ποσότητα ατταπουλγίτη σε σχέση με τον ζ για να είναι η εφαρμογή του στα επιθυμητά επίπεδα. Συνεπώς, παρόλο που ο ατταπουλγίτης έχει μεγαλύτερη τιμή ανά μονάδα βάρους (ανά κιλό) από τον ζ, τελικά η εφαρμογή του είναι οικονομικότερη από του ζ, αφού χρησιμοποιούνται πολύ μικρότερες ποσότητες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ο ατταπουλγίτης, επίσης, υπερέχει στον μηχανισμό εδαφοβελτίωσης, αφού περιέχει και αποδεσμεύει στην καλλιέργεια περισσότερα ιχνοστοιχεία έναντι του ζ.

Επιπλέον, τα προϊόντα της οικογένειας Aglev SI είναι πιστοποιημένα με ISO 9001-2008:HAACP. Η εξόρυξη του ατταπουλγίτη γίνεται στο εργοστάσιο της GeoHellas στα Γρεβενά, όπως επίσης και η επεξεργασία του αλλά και όλες οι αναλύσεις για ανεπιθύμητες ουσίες, σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα ζ που παράγονται στο εξωτερικό, πολλά εκ των οποίων δεν φέρουν καμία πιστοποίηση.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε μια σύντομη σύγκριση του ατταπουλγίτη με τον ζ στο σύνολο των χαρακτηριστικών τους.