Τοποθεσία: Διομήδεια, Ξάνθης

Καλλιέργεια: Ελιάς με 58 δέντρα 10 ετών και 155 δέντρα 3 ετών. (Arbequina)

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τα αποτελέσματα της εφαρμογής Aglev SI 200 σε καλλιέργεια ελιάς (έτος: 2019) και φωτογραφικό υλικό σύγκρισης (έτος: 2020),  μεταξύ των παραπάνω δέντρων. που εφαρμόστηκε Ατταπουλγίτης (AGLEV SI200) και δέντρων που δεν έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη.
Τα δέντρα στη φωτογραφία σύγκρισης είναι ίδιας ποικιλίας, ίδιων ετών, στην ίδια περιοχή και από τον ίδιο προμηθευτή.

Φωτογραφία σύγκρισης 2020: