Τοποθεσία: Παλιό Εράσμιο, Ξάνθης

Καλλιέργεια: Αμύγδαλα (Ferragnes)

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό νέας φύτευσης δένδρων Αμυγδαλιάς, στα οποία έγινε εφαρμογή Ατταπουλγίτη μεσαίας κοκκομετρίας (AGLEV SI 200). Η εφαρμογή του Ατταπουλγίτη έγινε στον λάκκο φύτευσης και περιμετρικά των δένδρων.